OCTOBER 2015 

7 Cetinje, 23 October 2015

70th ANNIVERSARY OF THE UNITED NATIONS

Looking back at both humanity’s achievements but also the remaining challenges in advancing peace, human rights and human dignity, were at the heart of the 70th anniversary of United Nations in Montenegro.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY, VIDEO ANIMATION


70. GODIŠNJICA UJEDINJENIH NACIJA

U fokusu obilježavanja 70. godišnjice Ujedinjenih nacija bila su dostignuća u prošlosti kao i budući izazovi kada je riječ o unapređenju mira, ljudskih prava i dostojanstva.

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA, VIDEO ANIMACIJA

Podgorica, 4 November 2015

CUTTING THE RED TAPE IN MONTENEGRO

UNDP Montenegro, Ministry of Finance, UK Embassy in Podgorica and union of Employers launched the campaign for cutting Red Tape in Montenegro aimed at removing business barriers & creating public administration tailored to the needs of the citizens.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY, VIDEO ANIMATION


BEZ BARIJERA

UNDP Crna Gora, Ministarstvo finansija, Ambasada Velike Britanije i Unija poslodavaca predstavili kampanju „Bez barijera. Da posao ne stoji!“ namijenjenu privrednicima koji se svakodnevno suočavaju sa izazovima u poslovanju, omogućava lako prijavljivanje tih prepreka.

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA, VIDEO ANIMACIJA

Podgorica, 28 October 2015

STRENGTHENING THE ROLE OF SCHOOL IN DEVELOPING STUDENTS’ SOCIAL AND EMOTIONAL SKILLS

The complete personal development of children implies a harmonious development of their cognitive, emotional and social skills. A quality and responsible educational system should provide equal incentive to each of these aspects, since they are all equally and wholly reflected in the unique personality of each child.

MORE INFORMATION, VIDEO FEATURE


JAČANJE ULOGE ŠKOLE U RAZVOJU LIČNOSTI UČENIKA

Cjeloviti razvoj ličnosti učenika podrazumijeva skladan saznajni, emocionalni i socijalni razvoj. Kvalitetan i odgovoran obrazovni sistem daje jednak podsticaj svakom od ovih aspekata, jer ih posmatra kao jedinstvenu cjelinu koja se odslikava u jedinstvenoj ličnosti svakog djeteta.

VIŠE INFORMACIJA, VIDEO PRILOG

October 2015

WE HAVE A PLAN!

What does the 2030 Sustainable Development Agenda strives for? What is the role of 17 Sustainable Development Goals? Find out in a three-minute video animation “We Have a Plan!” which contextualises vision of a better future in the next 15 years.  
How the people of Montenegro perceive relevance of different Sustainable Development Goals for the future of their own country? Take a look in the  short film “Vox Populi on SDGs in Montenegro”.


IMAMO PLAN!

Šta predstavlja Agenda održivog razvoja do 2030.g? Šta su Ciljevi održivog razvoja? Saznajte više o svemu tome u trominutnoj video animaciji “Imamo plan!” koja kontekstualizuje razvojni plan u sledećih 15 godina.
Kako građani Crne Gore doživljavaju važnost različitih Ciljeva održivog razvoja u kontekstu budućnosti sopstvene zemlje? Pogledajte u kratkom filmu Ciljevi održivog razvoja: Vox Populi iz Crne Gore.

Podgorica, 15-20 October 2015 

NINE FAMILIES RETURNED VOLUNTARILY TO KOSOVO 

Nine Roma and Egyptian families with a total of 55 members returned voluntarily to Kosovo to rebuild lives in their places of origin after 16 years of displacement. The families were provided with new homes and assistance packages consisting of food for the next six months, furniture, tools and income-generating grants.

MORE INFORMATION


DEVET PORODICA SE DOBROVOLJNO VRATILO NA KOSOVO

Devet romskih i egipćanskih porodica sa ukupno 55 članova vratilo se na Kosovo kako bi u svojim mjestima porijekla izgradili živote nakon 16 godina raseljeništva. Porodicama su dodijeljeni novi domovi i paketi pomoći koji uključuju hranu za narednih šest mjeseci, namještaj, alatke i sredstva za dohodovne aktivnosti.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 27 October 2015

QUALITY, INCLUSION AND INNOVATIONS – FOUNDATIONS FOR THE FUTURE

Accelerating education system reform in order to expand preschool attendance and inclusive education and improve quality, so that students are ready to cope with the challenges of the 21st century, will significantly contribute to Montenegro’s development.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY, VIDEO FEATURE


KVALITET, INKLUZIJA I INOVACIJE -
TEMELJI BUDUĆNOSTI

Ubrzavanje reforme obrazovnog sistema kako bi se proširio obuhvat predškolskim i inkluzivnim obrazovanjem i poboljšao kvalitet da bi se učenici bolje pripremili za izazove koje nosi 21. vijek, značajno će doprinijeti razvoju Crne Gore.

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA, VIDEO PRILOG

Podgorica, 2 October 2015

STUDENTS JOIN CAMPAIGN TO END STATELESSNESS

Around 300 students signed the Open Letter to end statelessness in the latest activity organized by UNHCR Representation in Montenegro at the Faculty of Electrical Engineering in early October. This was the second initiative promoting the #IBelong Campaign at the University of Montenegro, as a similar sign-up event was held at the Faculty of Law earlier this year.


STUDENTI SE PRIDRUŽILI KAMPANJI ZA OKONČANJE APATRIDIJE

Oko 300 studenata potpisalo je Otvoreno pismo za okončanje apatridije u najnovijoj akciji koju je na Elektrotehničkom fakultetu organizovalo predstavništvo UNHCR-a u Crnoj Gori. Ovo je bila druga po redu inicijativa kojom se promovisala kampanja #IBelong na Univerzitetu Crne Gore, a slična akcija potpisivanja je ranije ove godine organizovana i na Pravnom fakultetu.

VIŠE INFORMACIJA

October 2015

AGREEING ON A JOINT VISION
OF FUTURE COOPERATION

A strong consensus on areas of human rights and development where the UN can make a difference in Montenegro, is the major outcome of a serious of discussions between representatives of national institutions and the United Nations family.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY 


USAGLAŠAVANJE ZAJEDNIČKE VIZIJE
BUDUĆE SARADNJE

Snažan konsenzus o konkretnim oblastima u domenu ljudskih prava i razvoja u kojima Ujedinjene nacije mogu donijeti napredak, glavni je ishod serije konsutlacija između predstavnika državnih institucija i tima Ujedinjenih nacija..

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA 

Podgorica, 28 October 2015

"PRESCHOOL FOR ALL" CAMPAIGN RAISES PRESCHOOL ENROLMENT RATES 

Aware of the exceptional importance of preschool education for early childhood development, in spring of 2015, UNICEF and the Ministry of Education launched the campaign "Preschool for All" in five municipalities in the north of Montenegro, where the preschool enrolment rates are the lowest: Bijelo Polje, Berane, Rozaje, Plav and Andrijevica. The aim of the campaign was to raise awareness and increase preschool enrolment rates.

MORE INFORMATION, VIDEO FEATURE


KAMPANJA "SVI U VRTIĆ" PODIGLA STOPE UPISA U VRTIĆE

Svjesni izuzetnog značaja predškolskog obrazovanja za rani razvoj djeteta, u proljeće 2015. godine UNICEF i Ministarstvo prosvjete su pokrenuli kampanju "Svi u vrtić", u pet opština na sjeveru Crne Gore u kojima je obuhvat djece predškolskim obrazovanjem najniži u državi.

VIŠE INFORMACIJA, VIDEO PRILOG

Nikšić, 26 October 2015

ADVOCATING FOR ZERO TOLERANCE TOWARDS VIOLENCE IN FAMILY

In less than two months since its establishment, SOS helpline for victims of violence in family received 497 phone calls.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY 


ZA DVA MJESECA SKORO 500 POZIVA KA SOS LINIJI ZA ŽRTVE NASILJA U PORODICI

Za samo dva mjeseca od osnivanja, SOS linija za žrtve nasilja u porodici primila je čak 497 zahtjeva za pomoć.

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA