March 2016

Podgorica, 25 March 2016

SEALING THE JOINT VISION OF
STRATEGIC COOPERATION

The new strategic programme of cooperation for the period 2017-2021 was signed between the Government of Montenegro and the UN System. The programme is in line with the recently adopted global Agenda on Sustainable Development and country’s aspiration to accede to the EU. 

MORE INFORMATIONDOWNLOAD INTEGRATED UN PROGRAMME 


USVOJEN NOVI PETOGODIŠNJI PLAN
SARADNJE CRNE GORE I SISTEMA UN

Novi Integrisani program saradnje Crne Gore i sistema UN u zemlji za period 2017-2021 usvojen je na sjednici Nadzornog komiteta za praćenje implementacije programa. Progam koji difiniše okvire saradnje Vladi Crne Gore i UN u narednih pet godina potpisali su potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić i stalna koordinatorka Sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, Fiona Mekluni.

VIŠE INFORMACIJAPREUZMITE INTEGRISANI PROGRAM UN

Podgorica, 23 March 2016 

CONSTRUCTION BEGINS ON APARTMENT
BLOCK FOR REFUGEES IN KONIK

The foundation stone for 120 apartments that will house Kosovo Roma refugees was laid in Konik by high government officials and representatives of international organizations. In less than 18 months, refugee families residing in the Konik camp 1 will replace their barracks and containers with brand new homes thanks to the Regional Housing Programme in Montenegro, which is implemented by the Government and supported by international donors.

MORE INFORMATION


POSTAVLJEN KAMEN TEMELJAC ZA IZGRADNJU 120 STANOVA ZA PORODICE U KAMPU KONIK

Kamen temeljac za 120 stanova u koje će se useliti romske izbjeglice sa Kosova položili su na Koniku visoki državni zvaničnici i predstavnici međunarodnih organizacija. Za nešto manje od 18 mjeseci, izbjegličke porodice koje žive u kampu Konik 1 zamijeniće barake i kontejnere novim domovima zahvaljujući Regionalnom stambenom programu u Crnoj Gori, koji sprovodi Vlada, a podržavaju strani donatori.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 15 March 2016

DOMESTIC VIOLENCE PERCEPTION SURVEY AMONG REPRESENTATIVES OF THE JUDICIARY

According to the latest perception survey on domestic violence, one out of two representatives of the judiciary thinks that not all the cases of domestic violence need to necessarily reach the competent authorities, but that some of them can be resolved within the family. Results of the survey, which was conducted among judges and prosecutors and other representatives of the judicial system, were presented at the last session of the Parliamentary Committee on Gender Equality, as well as at a separate conference for the representatives of the judiciary.

PHOTO GALLERY


ISTRAŽIVANJE O PERCEPCIJI PREDSTAVNIKA PRAVOSUĐA O NASILJU U PORODICI 

Najnovije istraživanje o percepcijama o nasilju u porodici ukazuje na to da svaki drugi predstavnik pravosuđa nasilje u porodici posmatra kao pojavu koja ne mora nužno doći do nadležnih organa, već se može ponekad riješiti i unutar porodice. Rezultati istraživanja, koje je sprovedeno među sudijama, tužiocima i drugim predstavnicima pravosuđa, predstavljeni su na posljednoj sjednici Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost, kao i na zasebnoj konferenciji koja je organizovana specijalno za predstavnike pravosuđa.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

Bar, 10-11 March 2016

MERGING FORCES TO DESIGN
YOUTH STRATEGY FOR MONTENEGRO

The vision, expected outcomes, goals and implementation mechanisms of the new national Youth Strategy were identified on a strategic planning workshop organized by Directorate for Youth and Sports and UN System in Montenegro. The two-day which workshop gathered representatives of institutions, organizations, young people and UN organizations.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY


ZAJEDNO DO NOVE STRATEGIJE ZA MLADE

Vizija, očekivani ishodi, ciljevi i implementacioni mehanizmi nove Nacionalne strategije za mlade definisani su na strateškom skupu koji su tim povodom organizovali Uprava za mlade i sport Vlade Crne Gore i Sistem UN u zemlji. U dvodnevnom radu učestvovali su predstavnici institucija, organizacija, mladih i Sistema UN u Crnoj Gori.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

Budva, 16-18 March 2016

EXCHANGE OF EXPERIENCES ON ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN EASTERN EUROPE

The GEF constituency workshops were an opportunity for GEF national focal points to meet with their counterparts from other countries in the region and other GEF partners to share lessons and experiences from development and implementation of GEF projects and their integration within national policy frameworks. On behalf of the UN family in Montenegro Fiona McCluney, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative, talked about the 2030 Agenda for Sustainable Development and a global action led by UN to preserve our world as we know it.

MORE INFORMATION


RAZMJENA ISKUSTAVA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U JUGOISTOČNOJ EVROPI

GEF radionice bile su prilika da se nacionalni koordinatori  susretnu sa kolegama iz zemalja regiona i drugim GEF partnerima i razmijene iskustva i rezultate razvoja i implementacije projekata koje finansira GEF (Globalni fond za životnu sredinu), kao i načine njihove integracije u nacionalne politike. U ime Sistema UN u Crnoj Gori Fiona Mekluni, stalna koordinatorka UN i stalna predstavnica UNDP, govorila je o Agendi  za održivi razvoj do 2030. godine i globalnoj akciji za očuvanje planete, koja je pokrenuta pod vođstvom UN.

Podgorica, 18 March, 2016 

THE DUCHESS OF CORNWALL
VISITS UNICEF MONTENEGRO

Within the official visit to Montenegro, Her Royal Highness The Duchess of Cornwall visited UNICEF Montenegro to see how the new digital application helps children stay safe on the internet and protect themselves from online sexual exploitation.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERYVIDEO FEATURE


VOJVOTKINJA OD KORNVOLA
U POSJETI UNICEF-u U CRNOJ GORI

U okviru zvanične posjete Crnoj Gori, Njeno kraljevsko visočanstvo vojvotkinja od Kornvola posjetila je kancelariju UNICEF-a Crna Gora kako bi se upoznala sa načinom korišćenja nove digitalne aplikacije koja pomaže djeci da budu bezbjedna i zaštićena od seksualnog iskorišćavanja na internetu.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJAVIDEO PRILOG

8 March 2016

GENDER EQUALITY:
PRECONDITION FOR A BETTER FUTURE

On average, women in Montenegro work 3.5 hours longer than men every day, given their caring roles in the family. According to the latest findings, every third woman in the country will experience violence in her lifetime, while the national sex ratio at birth favours boys over girls (109:100) is even more significantly revealing the wide spread traditional discriminatory practices.

UN MONTENEGRO JOINT STATEMENT


RODNA RAVNOPRAVNOST:
PREDUSLOV ZA BOLJU BUDUĆNOST

Žene u Crnoj Gori u prosjeku rade tri i po sata duže od muškaraca dnevno uzimajući u obzir njihovu ulogu brige o porodici. Takođe, najnoviji podaci ukazuju nam da svaka treća žena u Crnoj Gori, tokom života, biva izložena nekoj vrsti nasilja, a odnos novorođenih dječaka i djevojčica, u korist dječaka (109 dječaka naprema 100 novorođenih djevojčica), još snažnije ukazuje na rasprostranjene tradicionalne diskriminatorne prakse.

SAOPŠTENJE SISTEMA UN U CRNOJ GORI

Danilovgrad, 18 March 2016 

BRITISH ACTOR NICHOLAS LYNDHURST CONTINUES TO PROMOTE FOSTER CARE IN MONTENEGRO

British actor Nicholas Lyndhurst, famous for his role as Rodney Trotter in BBC’s TV series “Only Fools and Horses”, visited Montenegro for the third time after 2013, when he became a friend of the campaign Every child needs a family.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERYVIDEO FEATURE


BRITANSKI GLUMAC NIKOLAS LINDHRST NASTAVLJA DA PROMOVIŠE HRANITELJSTVO U CRNOJ GORI

Nikolas Lindhrst, glumac poznat po svojoj ulozi Rodnija Trotera u komediji “Mućke” BBC televizije, po treći put je posjetio Crnu Goru nakon što je 2013. godine postao promoter kampanje “Svako dijete treba porodicu”.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJAVIDEO FEATURE

Podgorica, 4 March 2016 

UNHCR AND FACULTY OF LAW LAUNCHED A NEW SERIES OF LEGAL CLINIC 

UNHCR and the Faculty of Law of the University of Montenegro launched the 11th series of the legal clinic course for graduate students of international law. The clinic in international law is a one-semester course that has been taught at the Faculty of Law since 2007 in cooperation with UNHCR Representation in Montenegro, with the aim of enhancing students' knowledge of refugee law and international protection.


UNHCR I PRAVNI FAKULTET POČELI
NOVI PROGRAM PRAVNE KLINIKE 

UNHCR i Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore počeli su jedanaesto izdanje pravne klinike za strudente specijalističkih studija sa međunarodno-pravnog smjera. Klinika iz oblasti međunarodnog prava je jednosemestralni kurs koji se od 2007. godine organizuje na Pravnom fakultetu u saradnji sa Predstavništvom UNHCR u Crnoj Gori, a čiji je cilj unapređenje znanja studenata specijalističkih studija iz domena izbjegličkog prava i međunarodne zaštite.

Podgorica, 30 March 2016 

RESULTS OF THE CAMPAIGN:
"NO BARRIERS. SO BUSINESS DOESN'T WAIT"

Within the campaign “No barriers. So business doesn’t wait”, from November 2015 to March 2016, business community reported 124 barriers and proposed ways for improving the business environment. As a result of this public dialogue, the report on business barriers will be submitted to the Council for Improvement of Business Environment, Structural and Regulatory Reform, which will together with the Government of Montenegro, recommend pursuing adequate measures. The campaign will continue being implemented, as part of the project “Public Administration tailored to the needs of citizens and businesses”, implemented by UNDP and the Ministry of Finance, with financial support from the British Embassy in Podgorica.

PHOTO GALLERY


REZULTATI KAMPANJE 
“BEZ BARIJERA. DA POSAO NE STOJI!“

U okviru javnog dijaloga koji je pokrenut tokom kampanje “Bez barijera. Da posao ne stoji”, preduzetnici iz svih krajeva zemlje su prijavili 124 barijere i predložili načine za unapređenje poslovnog ambijenta. Izvještaj o biznis barijerama će biti upućen Savjetu za unapređenje poslovnog ambijenta, strukturne i regulatorne reforme, koji će u saradnji sa Vladom Crne Gore preporučiti realizaciju adekvatnih mjera. Kampanja će se i dalje sprovoditi u okviru projekta „Javna administracija po mjeri građana i biznisa“, koji sprovodi UNDP u saradnji sa Ministarstvom finanasija, uz finansijsku podršku Britanske ambasade u Podgorici.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA