MAY  2016

Podgorica, 9 May 2016

NATIONAL HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2016 “INFORMAL WORK: FROM CHALLENGES TO SOLUTIONS”

Did you know that every third person in Montenegro is fully or partly informally employed, which puts them at risk of poor social and health protection? UNDP’s flagship publication - National Human Development Report (NHDR), this year tackles the topic of informal work, a pressing topic that affects not only the economy but all segments of society.

ONLINE ANIMATED PRESENTATION     
DOWNLOAD REPORT & SUMMARY 
PHOTO GALLERY


NACIONALNI IZVJEŠTAJ O RAZVOJU PO MJERI ČOVJEKA 2016. "NEFORMALNI RAD: OD IZAZOVA DO RJEŠENJA"

Da li ste znali da je svaka treća osoba u Crnoj Gori u potpunosti ili barem djelimično neformalno angažovana, što ujedno podrazumijeva da je izložena riziku od slabe socijalne i zdravstvene zaštite. Ovgodišnji Nacionalni izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka, publikacija po kojoj je UNDP prepoznatljiv širom svijeta, bavi se temom neformalnog rada - aktuelnom temom koja utiče ne samo na ekonomiju, već na sve segmente društva.

ONLAJN PLATFORMA SA ANIMIRANIM PODACIMA 
PREUZIMITE IZVJEŠTAJ I REZIME 
FOTO GALERIJA

Podgorica, 27 May 2016

FOUR ROMA REFUGEE FAMILIES
RETURNED TO KOSOVO
 

Four Kosovo Roma families (20 people), who had lived for the past 16 years in the Konik refugee camp, returned to their hometown of Peć in Kosovo. The voluntary return of the families was enabled through an EU-funded project implemented by the Danish Refugee Council and Help, in cooperation with the Ministry of Labour and Social Welfare and UNHCR. The families have been provided with new houses and assistance packages, which will help them rebuild their lives in the place of origin.


ČETIRI RASELJENE ROMSKE PORODICE
VRATILE SE NA KOSOVO

Četiri romske porodice sa Kosova od ukupno 20 članova, koje su prethodnih 16 godina živjele u izbjegličkom kampu Konik, vratile su se u svoj rodni grad Peć. Dobrovoljni povratak ovih porodica organizovan je u okviru projekta koji se finansira sredstvima EU, a koji sprovode Danski savjet za izbjeglice i Help u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i UNHCR. Za porodice su obezbijeđeni novi domovi i paketi pomoći, koji će im pomoći da ponovo igrade svoje živote u mjestu gdje su rođeni.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 13 May 2016

SUPPORT TO YOUNG PEOPLE AFTER THEY LEAVE THE CHILD HOME OR FOSTER FAMILY

Preparing young people for ending the support of the state and providing conditions for their easier transition to successful independent life in the adulthood is very important element of ongoing reform of the social and child protection system, implemented by the Ministry of Labour and Social Welfare with the support of UNICEF, UNDP and the EU.

PHOTO GALLERY


PODRŠKA DJECI I OMLADINI U OSAMOSTALJIVANJU NAKON ZBRINJAVANJA OD STRANE DRŽAVE

Priprema mladih za izlazak iz zbrinjavanja od strane države i obezbjeđivanje uslova za njihov što lakši proces tranzicije ka uspješnom samostalnom životu u svijetu odraslih, važan je element tekuće reforme sistema socijalne i dječje zaštite koju Ministarstvo rada i socijalnog staranja sprovodi uz podršku UNICEF-a, UNDP-ia i EU.

FOTO GALERIJA

Budva, 10 May 2016

TRAVELIFE TRAINING IN MONTENEGRO

Travelife and UNDP invited Montenegrin hoteliers to Budva to learn about the Travelife scheme and how it can boast green practices and generate cost savings. Travelife certification is a popular indicator for today's environmentally conscious traveler, helping them make informed decisions about where to stay during their holiday.


PREDSTAVLJEN TRAVELIFE – PRIZNATI STANDARD ODRŽIVOG POSLOVANJA U TURIZMU

Travelife i UNDP predstavili su u Budvi crnogorskim hotelerima Travelife šemu, ukazujući na prednosti posjedovanja tog sertifikata i načine na koje on stvara uštede u troškovima. Travelife sertifikat je vjerodostojan pokazatelj ekološkog poslovanja koji današnjem ekološki svjesnom putniku, pomaže da donese odgovorne odluke o tome gdje će provesti svoj odmor.

VIŠE INFORMACIJA

Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Plužine, Kolašin & Mojkovac 
26-27 May 2016

“PRESCHOOL FOR ALL” CAMPAIGN
CONTINUES IN THE NORTH OF MONTENEGRO

Within the Preschool for All campaign, initiated by UNICEF and the Ministry of Education, artistic and educational events were organized for children and parents in downtown areas of Pljevlja, Žabljak, Šavnik and Plužine. Children enjoyed the Travelling Theatre play, dance performance of the ballet school and jazz orchestra Vasa Pavic music school. Children also played in the outdoor preschool organized by local kindergartens in cooperation with the NGO Pedagogical Centre and Faculty of Philosophy – Department for Preschool Education.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY
LAUNCH OF THE 2nd PHASE OF CAMPAIGN


KAMPANJA „SVI U VRTIĆ“
NASTAVLJA SE NA SJEVERU CRNE GORE 

U okviru nastavka kampanje „Svi u vrtić“, koju su pokrenuli UNICEF i Ministarstvo prosvjete, u centru Pljevalja, Žabljaka, Šavnika i Plužina organizovani su umjetnički i obrazovni događaji za roditelje i djecu predškolskog uzrasta kako bi se povećao upis u predškolsko obrazovanje. Djeca su uživala u predstavi putujućeg pozorišta Svi u vrtić, u plesnom performansu balerina i džez orkestra muzičke škole Vasa Pavić. Djeca su se igrala i u vrtiću na otvorenom koji su organizovali lokalni vrtići u saradnji sa NVO Pedagoški centar i Filozofskim fakultetom – Odsjekom za predškolsko obrazovanje.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA
POKRETANJE II FAZE KAMPANJE

Podgorica, 16-17 May 2016

BUILDING UNDAF ONLINE HUB
THROUGH DESIGN-THINKING

Innovative design-thinking concept has been used for so called ‘human-centered’ planning of the UNDAF Online Hub – an online platform which will enable more efficient implementation of the new UNDAF 2017-2021. Two-day workshops engaged representatives of Government, UN, NGOs, Academia and number of experts in various fields, who provided valuable user inputs on how the new platform should function and look.

INTEGRATED UN PROGRAMME 2017-2021,   PHOTO GALLERY


DIZAJN PLATFORME ZA PRIMJENU INTEGRISANOG PROGRAMA UN PREMA POTREBAMA KORISNIKA

Inovativni koncept dizajniranja zasnovanog na stvarnim potrebama korišćen je za planiranje napredne onlajn platforme koja će služiti za efikasniju primjenu novog Integrisanog programa UN za period 2017-2021. Dvodnevna radionica okupila je predstavnike Vlade, UN, NVO sektora, akademije kao i brojne experte u različitim poljima, koji su dali dragocjene inpute o tome kako bi platorma trebalo da funkcionise i da izgleda.

INTEGRISANI PROGRAMA UN 2017-2021,    FOTO GALERIJA

Podgorica, 19 May 2016

#IBELONG CAMPAIGN CONTINUES
TO BE PROMOTED AT ACADEMIA

UNHCR has continued its campaign #IBelong to end statelessness, this time at the Faculty of Law of the Mediterranean University. This global campaign aims to collect 10 million signatures to the Open Letter to encourage world leaders to end statelessness by 2024. The #IBelong Campaign has already a strong support-base within several academic institutions in Montenegro, as similar sign-up events were previously organized at the University of Montenegro.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY


NASTAVLJENA PROMOCIJA KAMPANJE
#IBELONG NA AKADEMSKIM INSTITUCIJAMA

UNHCR je nastavio da promoviše kampanju #IBelong za okončanje apatridije, ovoga puta na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran. Cilj ove globalne kampanje je da se sakupi 10 miliona potpisa Otvorenog pisma kako bi se svjetski lideri pozvali da okončaju apatridiju do 2024. godine. Kampanja #IBelong već je dobila snažnu podršku na nekoliko akademskih institucija u Crnoj Gori, budući da su slične akcije potpisivanja Otvorenog pisma organizovane i na Univerzitetu Crne Gore.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

May 2016

CONNECTING DOTS AROUND SDGS

LESSONS LEARNED FROM MONTENEGRO

Adopting SDGs was just the beginning. A real journey is ahead of us, since SDGs are yet to be embraced and implemented. Obviously, much will depend on how we will communicate SDGs....

READ THE BLOG POST


KOMUNIKACIJA CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA

Usvajanje Ciljeva održivog razvoja bio je tek početak. Pravi posao je tek pred nama, budući da usvajanje i implamentacija ciljeva održivog razvoja tek predstoji. Mnogo toga, svakako, zavisiće i od način na koji komuniciramo Agendu održivog razvoja do 2030. 

PROČITAJTE BLOG (na engleskom)