NOV/DEC 2016

25 November - 10 December

LOVE & VIOLENCE

The interactive theatre play "Love and violence", produced within this year's campaign 16 Days of Activism Against Violence Against Women, was performed in high schools on the North, in Central part and on the South of Montenegro. Through an innovative and participatory approach, the play is tailored for high school students to help them recognize and better understand different forms of violence against women.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERYVIDEO FEATURE


LJUBAV I NASILJE

U okviru ovogodišnje kampanje 16 Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, interaktivna predstava „Ljubav i nasilje“ odigrana je u srednjim školama na sjeveru, u centralnom dijelu i na primorju. Namijenjena srednjoškolcima, predstava reditelja Petra Pejakovića na nesvakidašnji način komunicira nasilje nad ženama u adolescentskom dobu kako bi na inovativan način pomogla srednjoškolcima da, u tom važnom razdoblju sazrijevanja, prepoznaju i razumiju različite oblika nasilja nad ženama, ne samo one vidljive. 

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJAVIDEO PRILOG

11-13 December 2016

ADVANCING GENDER EQUALITY IN
THE WESTERN BALKANS AND TURKEY

Regional conference “Advancing the Gender Equality Agenda in the Western Balkans and Turkey” brought together more than 150 participants, from representatives of governments and parliaments to civil society. The conference organized by UNDP together with the Government of Montenegro and EU Delegation, in cooperation cooperation with numerous partners, was opened by Ms. Cihan Sultanoğlu, UN Assistant Secretary-General, UNDP Assistant Administrator and UNDP Regional Director for Europe and the CIS to Montenegro, who paid an official visit to Montenegro and met with a number of high representatives of the Government and EU.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERYINTERVIEW


JAČANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U
ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA I TURSKOJ

Regionalna konferencija "Unapređenje rodne ravnopravnosti u zemljama Zapadnog Balkana i Turske" okupila je više od 150 učesnika, uključujući predstavnike vlada, parlamenata i civilnog društva. Konferenciju u organizaciji UNDP-a, Vlade Crne Gore i Delegacije EU, u saradnji sa u saradnji sa brojnim partnerima, otvorila je g-đa Džihan Sultanoglu, pomoćnica generalnog sekretara UN i regionalna direktorka UNDP za Evropu i Zajednicu nezavisnih država, koja je boravila u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori gdje se susrela sa brojnim visokim predstavnicima Vlade i EU.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

Podgorica, 16 December 2016

UNICEF LAUNCHES APP NETFRIENDS
TO TEACH CHILDREN IN MONTENEGRO
ABOUT ONLINE SAFETY

UNICEF launches the application NETfriends to teach children aged 9-11 how to use the Internet safely. The app contains an educational role-play game, which takes children through real life scenarios and makes them learn how to recognize, prevent, stop and report violence.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY


UNICEF PREDSTAVIO APLIKACIJU NET PRIJATELJI KROZ KOJU DJECA CRNE GORE UČE KAKO DA BEZBJEDNO KORISTE INTERNET

UNICEF je predstavio aplikaciju NET prijatelji kroz koju djeca uzrasta 9-11 godina uče kako da koriste internet bezbjedno. Aplikacija sadrži edukativnu igricu koja vodi djecu kroz realne životne scenarije i uči ih da prepoznaju, spriječe, zaustave i prijave nasilje na internetu.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

Berane, 8 November 2016

UNHCR DELIVERED ASSISTANCE TO
FLOOD-AFFECTED FAMILIES IN BERANE 

UNHCR provided emergency assistance to vulnerable families from the refugee settlement of Riverside in Berane, who were forced to leave their homes due to the overflow of the Lim River. For some 300 evacuated residents of this settlement, as well as for a part of the local population, UNHCR ensured 400 mattresses, blankets and sleeping bags, as well as food parcels and drinking water. The evacuated families returned to their homes after spending the night in a shelter, as water levels started to recede after the rain had stopped.


UNHCR PODIJELIO POMOĆ PORODICIMA UGROŽENIM POPLAVAMA 

UNHCR je podijelilo pomoć ugroženim porodicama iz izbjegličkog naselja Riversajd u Beranama, koje su bile prinuđene da napuste svoje domove zbog izlivanja nabujale rijeke Lim. Za oko 300 evakuisanih stanovnika ovog naselja i dio lokalnog stanovništva, UNHCR je obezbijedio po 400 dušeka, ćebadi i vreća za spavanje, kao i pakete sa hranom i vodu za piće. Evakuisane porodice su se vratile u svoje domove nakon provedene noći u skloništu, jer je voda počela da se povlači sa prestankom kiše.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, Niksic & Herceg Novi - December 2016

SMART BENCHES INSTALLED
THROUGHOUT MONTENEGRO

Smart solar benches are new urban furniture that will help cities, universities and businesses to create better, safer and user friendly environments. Smart benches offer more than just a charging station for phones. They offer useful data, too - monitoring air quality in the environment with built-in sensors. Data on the levels of carbon dioxide, noise, temperature, humidity and atmospheric pressure are available to anyone via the Strawberry mobile applications in real time.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY


PAMETNE SOLARNE KLUPE
U CRNOJ GORI

Pametne solarne klupe predstavljaju novinu u urbanom mobilijaru koji će pomoći gradovima, univerzitetima i kompanijama u stvaranje boljih i sigurnijih okruženja po mjeri i potrebama čovjeka. Pametne klupe nude mnogo više od punjača za telefone. One nude i korisne podatke, previše – njima se prati i kvalitet vazduha zahvaljujući senzorima koji su ugrađenim u njih. Podaci o nivou ugljen dioksida, buke, temperature, vlažnosti i atmosferskog pritiska biće dostupni svima putem preko Strawberry mobilnih aplikacija u realnom vremenu.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

Podgorica, 19 December 2016

IOM ANNIVERSARY: 15 YEARS OF WORK IN MONTENEGRO & 65 YEARS WORLDWIDE

The Government of Montenegro and the International Organization for Migration (IOM) in Podgorica marked the 15th anniversary of IOM's work in Montenegro and the 65th anniversary of the organization. The ceremony was opened  by Zoran Pažin, deputy Prime Minister and the Minister of Justice and Laura Thompson, deputy Director General of the IOM. During the last 15 years, IOM has been providing support to Montenegro in improvement of the system migration, the fight against human trafficking as well as improving the system of integrated border management..

PHOTO GALLERY


JUBILEJ IOM: 15 GODINA RADA U CRNOJ GORI
I 65. GODIŠNJICA ORGANIZACIJE 

Vlada Crne Gore i kancelarija Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Podgorici proslavili su 15. godina rada IOM u Crnoj Gori i 65. godišnjicu postojanja organizacije. Svečanost su otvorili Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar pravde i Laura Thompson, zamjenica generalnog direktora Međunarodne organizacije za migracije. IOM Crna Gora tokom posljednjih 15 godina pruža podršku Crnoj Gori u unapređenju sistema migracija, borbe protiv trgovine ljudima kao i unapređenju sistema integrisanog upravljanja granicom.

FOTO GALERIJA

Podgorica, 16 December 2016

UNICEF: 70 YEARS FOR EVERY CHILD

UNICEF Montenegro marked UNICEF 70th anniversary by opening a dialogue with young people about online violence and their experiences on the Internet. During the interactive debate, high school students from Montenegro exchanged their opinions with peers, but also asked questions about important issues regarding their everyday life. The debate is based on the #GlobalKidsOnline research about children, parents and internet, which was conducted in Montenegro within the #ENDviolenceonline campaign during May and June 2016.

PHOTO GALLERYVIDEO FEATURE


UNICEF: 70 GODINA ZA SVAKO DIJETE

Predstavništvo UNICEF u Crnoj Gori obilježilo je 70. godina postojanja UNICEF-a, dijalogom sa mladima o onlajn nasilju i o njihovim iskustvima na internetu. Tokom interaktivne debate, srednjoškolci Crne Gore su razmjenjivali mišljenja sa svojim vršnjacima, ali i postavljali pitanja na važne teme koje su dio njihove svakodnevice. Debata je zasnovana na podacima iz istraživanja o djeci, roditeljima i internetu koje je, u okviru kampanje #ZAUSTAVIMOnasiljeonline, sprovedeno u Crnoj Gori, tokom maja i juna 2016.

FOTO GALERIJAVIDEO PRILOG

Konik, Podgorica - 22 Decmber 2016

KONIK CAMP 2 CLOSED AS
FOUR FAMILIES RETURNED KOSOVO 

The last four Roma refugee families from Konik camp  2 returned to their place of origin in Kosovo on 21 December, which set the stage for the closure of this collective centre, located on the outskirts of Podgorica. Through the implementation of programmes for voluntary return or local integration, the number of people residing in the camps in Konik has continuously declined over the past years. Voluntary return to Kosovo for those refugees who wish to go back to their place of origin will continue to be organized in the first half of the next year.


POVRATKOM ČETIRI PORODICE
NA KOSOVO ZATVOREN KAMP KONIK 2 

Posljednje četiri romske porodice iz izbjegličkog kampa Konik 2 vratile su se 21. decembra u svoj rodni kraj na Kosovu, čime su se stvorili uslovi za zatvaranje ovog kolektivnog centra, koji se nalazi u predgrađu Podgorice. Kroz sprovođenje programa za dobrovoljni povratak ili integraciju u crnogorsko društvo, u proteklih nekoliko godina broj stanovnika kampova na Koniku se kontinuirano smanjuje. Dobrovoljni povratak na Kosovo za one izbjeglice koje izraze želju da se vrate u mjesto porijekla nastaviće se i u prvoj polovini naredne godine.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 19 December 2016

ILO: NEXT STEP IN ADVANCING
YOUTH EMPLOYMENT

The International Labour Organization and the Ministry of Labour and Social Affairs organized a Conference to present the document „Recommendations to improve youth employment in Montenegro: A White paper“. This document is the major output of the extensive cooperation and consultation process held among the ILO, governmental institutions, social partners and other UN agencies, under the joint UN initiative in Montenegro on youth empowerment.

PHOTO GALLERY


MOR: UNAPREĐENJE USLOVA
ZA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH

Međunarodna organizacija rada i Ministarstvo rada i socijalnog staranja organizovali su Konferenciju povodom predstavljanja dokumenta „Preporuke za unapređenje zapošljavanja mladih u Crnoj Gori: Bijela knjiga“. Ovaj dokument predstavlja najvažniji rezultat široke saradnje i procesa konsultacija u između MOR-a, nacionalnih institucija, socijalnih partenra i drugih UN agencija, u okviru zajedničke inicijative Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori za osnaživanje mladih.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

New York, USA - 6 December 2016

UNDP MONTENEGRO AWARDED FOR EXCELLENCE IN HUMAN DEVELOPMENT REPORTING

Montenegro received the 2016 Award for Excellence in Human Development Reporting, which recognizes outstanding achievements in crafting and promoting human solutions to development challenges. At a solemn ceremony held at the UN Headquarters in New York, the award was presented by Helen Clark, UNDP Administrator, HRH Crown Prince Haakon of Norway and Selim Jahan, Director of the Human Development Report Office.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY


UNDP CRNA GORA: MEĐUNARODNO PRIZNANJE ZA IZVJEŠTAVANJE O RAZVOJU PO MJERI ČOVJEKA

Crna Gora dobitnica je ovogodišnje nagrade za izvrsnost u izvještavanju o razvoju po mjeri čovjeka. Ovo međunarodno priznanje dodjeljuje se za izvanredna postignuća u osmišljavanju i promociji održivih rješenja za razvoj i napredak po mjeri ljudi. Na svečanoj ceremoniji, koja je održana juče u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, nagrade dobitnicima uručila je Helen Klark, glavna administratorka UNDP, norveški princ Hakon i Selim Jahan, direktor Kancelarije UNDP za izvještaje o razvoju po mjeri čovjeka..

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

Nikšić, 10 November 2016

PRESCHOOL FOR ALL CAMPAIGN INCREASES PRESCHOOL ENROLMENT RATES IN THE NORTH

#PreschoolForAll campaign, which was conducted in six Montenegrin municipalities - Pljevlja, Zabljak, Savnik, Pluzine, Mojkovac and Kolasin, significantly increased preschool enrollment rates in these municipalities. Today, Unicef Montenegro representative Benjamin Perks, Deputy Minister of Education Arijana Nikolic and the Dean of the Faculty of Philosophy Goran Barović will talk about the benefits of preschool education and the results of this campaign.

MORE INFORMATION, FOTO GALERIJA 


KAMPANJA "SVI U VRTIĆ" PODIGLA STOPE
UPISA U VRTIĆE NA SJEVERU CRNE GORE

Kampanja #SviUVrtic, koja se ove godine sprovodila u šest sjevernih crnogorskih opština - Pljevljima, Žabljaku, Šavniku, Plužinama, Mojkovcu i Kolašinu, značajno je povećala upis djece u vrtiće u ovim opštinama. O tome zašto je važno predškolsko obrazovanje, kao i o rezultatima kampanje, danas su govorili šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Benjamin Perks, generalna direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje lica sa posebnim potrebama Arijana Nikolić i dekan Filozofskog fakulteta Goran Barović.

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA

Podgorica, 21-22 November 2016

UPLIFTING THE YOUTH
ENTREPRENEURSHIP IN MONTENEGRO

Youth entrepreneurship was at the heart of two-day consultations with young entrepreneurs and duty bearers, organised at the UN Eco House in Podgorica. Two workshops, based on human-centered design methodology, provided the inputs on the challenges young people and duty bearers face when becoming a youth entrepreneur. The insights will be used as one of the inputs for the development of Policy and Programme recommendations for improving conditions for youth entrepreneurship. The project is implemented by the United Nations System in Montenegro in the framework of the Joint UN Youth Programme #Kreaktivacija in partnership with the Ministry of Finance and the Directorate for Development of Small and Medium Enterprises.

PHOTO GALLERY


UNAPREĐENJE OMLADINSKOG
PREDUZETNIŠTVA U CRNOJ GORI

Omladinsko preduzetništvo bilo je tema dvodnevnih konsultacija mladih preduzetnicka sa relevantnim nacinoalnim subjektima. Dvije radionice, organizovane u Eko zgradi UN u Podgorici po metodologiji kreiranja rješenja sa fokusom na korisnike, rezultirale su inputima o izazovima sa kojima se suočavaju mladi ljudi i subjekti koji se bave mladima u preduzetničkom procesu. Inputi će biti korišteni za razvoj preporuka za politike i programe usmjerene na poboljšanje uslova za omladinsko preduzetništvo. Konsultacije su organizovane u okviru zajedničkog Programa UN za mlade #Kreaktivacija, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća.

FOTO GALERIJA