APRIL/MAY 2017

Montenegro, April-May 2017

#ENDVIOLENCE CAMPAIGN SPARKS PUBLIC DEBATE IN MONTENEGRO

Within the #ENDviolence campaign public talks about the parents–children relationship were organised in Montenegrin municipalities. Talks included citizens, parents and children, number of prominent individuals from municipalities, as well as members of local authorities, NGOs and UNICEF representatives. The campaign also introduced an exhibition entitled “Museum of Family Memories”.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERYVIDEO


KAMPANJA „ZAUSTAVIMO NASILJE“ POKRENULA JAVNU DEBATU O NENASLINOM VASPITAVANJU DJECE U CRNOJ GORI

U okviru kampanje #ZaustavimoNasilje organizovana je javna debata o odnosima između roditelja i djece u crnogorskim opštinama. Debata je uključila građane, roditelje i djecu istaknute pojedinace iz opština, kao i predstavnike lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i UNICEF-a u Crnoj Gori. U okviru kampanje, u opštinama je takođe organizovana i izložba pod nazivom "Muzej porodičnih sjećanja". 

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJAVIDEO

Podgorica, 10 May 2017

SPEED OR LIFE

The event “Brzina ili život” [Speed or Life] organised by the Government of Montenegro and the UN System in the country, gathered all national stakeholders dealing with road safety in order to instigate dialogue about the disturbing trends and to jointly pursue concrete solutions. Participants, including high government officials, MPs, representatives of the local authorities, civil society, international organisations, academia and the private sector, were presented with findings of the road safety analysis in Montenegro, along with the recommendations for priority measures .

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY


BRZINA ILI ŽIVOT

Inicijativa "Brzina ili život” koju su inicirali Vlada Crne Gore i Sistema UN u zemlji, okupila je sve relevantne aktere na polju bezbjednosti u saobraćaju kako bi inicirali dijalog o zabrinjavajućim trendovima u cilju zajedničkog definisanja konkretnih rješenja. Visokim državnim zvaničnicima, poslanicima, predstavnicima lokalnih samouprava, civilnog društva, međunarodnih organizacija, akademije i privatnog sektora, predstavljena su istraživanja i zaključci analize bezbjednosti u drumskom saobraćaju u Crnoj Gori, zajedno sa preporukama za prioritetne mjere .

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA 

Podgorica, 11 May 2017

ENHANCING REFUGEES’
EMPLOYABILITY SKILLS

In collaboration with the Employment Office, UNHCR organized a workshop for 9 people granted international protection in Montenegro with a view to enhancing the employability of recognized refugees. The workshop was followed by a five-day intensive Montenegrin language course for the participants. This initiative is part of UNHCR’s broader strategy aimed at supporting the Government to develop integration programmes for recognized refugees as foreseen by the new Law on International and Temporary Protection of Foreigners. 


UNAPREĐENJE VJEŠTINA IZBJEGLICA
ZA LAKŠE ZAPOSLENJE

U saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, UNHCR je organizovao radionicu za 9 lica sa međunarodnom zaštitom u Crnoj Gori kako bi  se što bolje pripremili za tržište rada. Nakon radionice učesnici su pohađali intenzivan petodnevni kurs crnogorskog jezika. Ova inicijativa dio je šire strategije UNHCR-a koja ima za cilj da pruži podršku Vladi u izradi programa za lica kojima je priznat status izbjeglice kao što je predviđeno Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca.

 

ROCK ON, GREENLY: CARBON OFFSET TICKET FOR SUMMER MUSIC FESTIVALS IN MONTENEGRO

Through the UNDP project, Towards Carbon Neutral Tourism in Montenegro we are greening the summer music festivals across the country. So this year, when buying your ticket to the City Groove Festival and Southern Soul Fest - you are offered the option of adding a "Fan Tag," to the event pass or it will be included in the ticket price. If you purchase one of our special green tickets for an extra EUR 05 or EUR 1 you’re offsetting your travel to the concert and your stay, and support sustainable tourism projects in Montenegro. Thank you for your financial support sustaining our Festivals!

MORE INFORMATION


SMANJI SVOJ KARBONSKI OTISAK.
ROCK ON, GREENLY

Ljetnji muzički festivali u zemlji ozelenjeni su kroz projekat UNDP Niskokarbonski turizam u Crnoj Gori. Prilikom kupovine karte za festivale Citz Groove i Southern Soul Festival imate opciju da ucestvujete u inicijativi. Ako kupite jednu od naših posebnih ,,zelenih’’ karata za dodatnih 0,5 centi ili 1 euro, smanjićete karbonski otisak svog putovanja, boravka i učešća na koncertu i podržati održive turističke projekte u Crnoj Gori. Hvala za podršku održavanju naše Festivali! .

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 15 May 2017

PRESENTATION OF THE
GLOBAL COMPACT ON MIGRATION

IOM and UNHCR in Montenegro presented the processes that will lead to the adoption of a Global Compact on Migration, led by the world’s governments, as well as of a Global Compact on Refugees, led by UNHCR. The high-level event was a follow-up to the adoption of the New York Declaration for Refugees and Migrants on 19 September 2016. Some 40 officials from the Government, diplomatic community and civil society attended the event. 


PREDSTAVLJANJE GLOBALNOG
SPORAZUMA O MIGRACIJAMA

Kancelarije IOM-a i UNHCR-a u Crnoj Gori predstavile su 15. maja procese koji će voditi ka usvajanju Globalnog sporazuma o migracijama, koji vode svjetske vlade, te Globalnog sporazuma o izbjeglicama, koji vodi UNHCR. Ovaj događaj na visokom nivou nadovezuje se na usvajanje Njujorške deklaracije o izbjeglicama i migrantima 19. septembra 2016 godine. Događaju je prisustvovalo oko 40 zvaničnika iz Vlade, diplomatskog kora i civilnog sektora.

Podgorica, 26 May 2017

WOMEN IN POLITICS: THE GROWING NETWORK OF GENDER EQUALITY TRAINERS

Gender equality in political parties & women's participation in decision-making is becoming increasingly important. Together with partners, UNDP inaugurated the second generation of gender equality trainers in politics – 16 women politicians received certificates which will enable them to share their knowledge & skills to improve gender equality within their parties, help create inclusive policies and build responsive & accountable institutions.


KVOTE NE SMIJU BITI SAMO BROJ

Rodna ravnopravnost u političkim partijama & učešće žena u donošenju odluka postaje sve važnija tema. Zajedno sa partnerima, UNDP je inaugurisao drugu generaciju trenerica za rodnu ravnopravnost u politici - 16 političarki su stekle sertifikate koji će im omogućiti da dalje prenose svoje znanje i vještine za unapređenje rodne ravnopravnosti unutar svojih partija, pomognu u kreiranju inkluzivnih poolitika i izgradnji odgovornih i efikasnih institucija.

VIŠE INFORMACIJA 

Podgorica, 11 April 2017

PAVING THE WAY FORWARD

Key results and achievements of the previous Integrated UN Programme (2012-2016) and plans for the new strategic framework of cooperation between Montenegro and UN for the period 2017-2021 have been discussed at the tenth session of the Joint Country Steering Committee which oversees implementation of the Integrated UN Programme. The Programme articulates cooperation in four result areas: Democratic Governance, Environmental Sustainability, Social Inclusion and Economic Governance.. 


TRASIRANJE PUTA

Ključni rezultati i dostignuća prethodnog Integrisanog programa UN (2012-2016) kao i planovi za novi strateški okvir saradnje Crne Gore i UN za period 2017-2021 razmatrani su na desetoj sjednici Nadzornog komiteta za implementaciju Integrisanog programa UN za Crnu Goru. Program artikuliše saradnju u četiri rezultatske oblasti: demokratsko upravljanje, održivost životne sredine, socijalna inkluzija i ekonomsko upravljanje. 

Podgorica, 4 April 2017

RESULTS OF THE CAMPAIGN:
“NO BARRIERS, SO BUSINESS DOESN’T WAIT!”

It’s time to look back and take stock of the results achieved during the second phase of the campaign “No barriers, so business doesn’t wait”: the total of 228 barriers were reported, relating mainly to - financial constraints, cumbersome and unclear procedures, inadequate inspection control, inadequate legislation, inefficient administration, grey economy, high fees, etc. The campaign was implemented by UNDP and the Ministry of Finance, with financial support from the British Embassy Podgorica.

MORE INFORMATION


REZULTATI KAMPANJE
"BEZ BARIJERA, DA POSAO NE ČEKA!"

U okviru kampanje "Bez barijera, da posao ne čeka" građani su prijavili ukupno 228 barijera koje se odnose mahom na finansijska ograničenja, komplikovane i nejasne procedure, neadekvatan inspekcijski nadzor, neadekvatnu zakonsku regulativu, neefikasnu administraciju, sivu ekonomiju, visoke takse. Kampanje su zajendički sproveli UNDP i Ministarstvo finansija, uz finansijsku podršku ambasade Velike Britanije Podgorici.

Podgorica, 5 May 2017

FUTURE OF WORK

Future prospects of work, growing uncertainties on labour market, ongoing trends and future perspectives of youth were some of the central topics of the National Conference ”The Future of Work” organised by the International Labour Organization (ILO) and the Social Council of Montenegro, with the support of the University of Montenegro and the UN team in Montenegro. The Conference gathered relevant ministries, institutions, social partners, UN agencies, academia and youth.

MORE INFORMATIONFOTO GALERIJA


BUDUĆNOST RADA

Dolazeći trendovi i rastuća nesigurnost na tržištu rada, kao i buduće perspektive mladih bile su neke od centralnih tema u nacionalnoj konferenciji "Budućnost rada" koju su organizovali Međunarodna organizacija rada (ILO) i Socijalni savjet Crne Gore, uz podršku Univerziteta Crne Gore i Sistema UN-a u zemlji. Konferencija je okupila predstavnike relevantnih ministarstava, institucija, socijalnih partnera, agencija UN, studente i univerzitetske profesore. 

FOTO GALERIJA

Podgorica, 24 April 2017

WHAT DOES LOCAL DEMOCRACY MEAN TO YOU? LOADING, LOADING, RELOAD PROGRAMME

An ideal local government can inspire and lead communities to make them better places to live. This ideal brings together Western Balkan countries that aspire to create responsive and accountable public administration. This is why we joined the forces and created a Regional Programme on Local Democracy (ReLOaD) to address the common issues, such as the lack of collaboration between local governments and civil society organisations (CSO) and the lack of transparency in financing of CSOs.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY 


ŠTA ZA VAS ZNAČI LOKALNA DEMOKRATIJA?

Idealna lokalna samouprava treba da inspiriše i predvodi zajednice kako bi ih učinili boljim mjestima za život. Ovaj ideal ujedinio je zemlje Zapadnog Balkana koje teže da stvore odgovornu i efikasnu javnu upravu. To je razlog zašto smo udružili snage i pokrenuli Regionalni program lokalne demokratije (ReLOad), čiji cilj je da odgovori na izazove sa kojima zemlje regiona suočavaju, kao što su nedostatak saradnje između lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva, kao i nedostatak transparentnosti u finansiranju NVO.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA 

 

Berane, 25 May 2017

RIGHTS AND NEEDS OF PARENTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES

Parents of children with disabilities are unsung heroes, facing endless hurdles every single day. Psychological support means a lot to them just like to other parents as well..

MORE INFORMATION


PRAVA I POTREBE RODITELJA DJECE SA SMETNJAMA O RAZVOJU

Roditelji djece sa smetnjama u razvoju su neopjevani heroji koji se svakodnevno suočavaju sa bezbrojnim preprekama. Kao i drugim roditeljima, značajna im je psihološka podrška.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 6 May 2017

THE EU ECOLABEL
MAKES IT EASIER TO CHOOSE GREEN

Three Montenegrin hotels joined the growing family of Eco certified accomoation- HEC Residence, M Club and Kalamper received EU Ecolabel for accommodation services. The European Eco-label scheme was created to encourage the production and consumption of goods and services that respect the environment. Products that bear the Flower logo have been officially distinguished as being amongst the most environmentally friendly in their range. UNDP project Towards Carbon Neutral Tourism is looking forward to support all interested hotels to join a growing family of eco certified accommodation in the county.

MORE INFORMATION


THE EU ECOLABEL MAKES IT EASIER TO CHOOSE GREEN

Three Montenegrin hotels joined the growing family of Eco certified accomoation- HEC Residence, M Club and Kalamper received EU Ecolabel for accommodation services. The European Eco-label scheme was created to encourage the production and consumption of goods and services that respect the environment. Products that bear the Flower logo have been officially distinguished as being amongst the most environmentally friendly in their range. UNDP project Towards Carbon Neutral Tourism is looking forward to support all interested hotels to join a growing family of eco certified accommodation in the county.

VIŠE INFORMACIJA