JUNE 2017

22 June 2017

YOUTH ENTREPRENEURSHIP: 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

What are the entrepreneurial perspectives of young people in Montenegro? How much are they willing to start their own business? Answers to these and other questions concerning entrepreneurship were pursued at the round table "Youth Entrepreneurship: Challenges and Opportunities" organized by the National Partnership for Entrepreneurial Learning Network, in cooperation with the Ministry of Finance and the UN System.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY


PREDUZETNIŠTVO MLADIH:
IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

Kakve su preduzetničke perspektive mladih u Crnoj Gori? Koliko su spremni za pokretanje sopstvenog biznisa? Kojim putem treba ići kako bi se unaprijedio ambijent za mlade ukoliko se odluče za preduzetništvo? Odgovore na ova i druga pitanja koja se tiču preduzetništva pokušali su da nađu učesnici okruglog stola „Preduzetništvo mladih: Izazovi i prilike“ koji je u Privrednoj Komori organizovala mreža Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Sistemom Ujedinjenih.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

Podgorica, 1 June 2017

SPORTS AND FRIENDSHIP FOR EVERY CHILD

What does every girl and boy want? The chance to kick a ball, to throw it well, to share that success with family members. What does every child with intellectual disabilities want? The exact same thing. This is the motto of the Young Athletes Program organized by the Special Olympics throughout the world for children with and without disabilities aged between two and seven. Thanks to the support from Marimo Berk and David Drummond Fund and UNICEF, Montenegro’s children have recently got a chance to benefit from this program. 

MORE INFORMATION


DRUŽENJE I SPORT ZA SVAKO DIJETE

Šta svako dijete želi? Šansu da šutne loptu, da je baci daleko i da taj uspjeh podijeli sa najbližima. Šta svako dijete sa intelektualnim smetnjama u razvoju želi? Upravo isto to. Ovo je moto programa Mladi sportisti koji Specijalna Olimpijada organizuje širom svijeta za djecu sa i bez smetnji u razvoju koja su uzrasta od 2 do 7 godina. 

VIŠE INFORMACIJA 

Podgorica, 5 June 2017

ANTI-IDLING CAMPAIGN BEGINS

UNDP launched the Anti-Idling Campaign with the purpose to help improve health and to protect the environment. An idling vehicle spews air toxics, chemicals, gases and particulate matter ("soot") into the air, contributing to regional haze, acid rain and global climate change. Breathing in exhaust can aggravate asthma, allergies, and cardiovascular disease. Children are more sensitive to air pollution because they breathe 50 percent more air per pound of body weight than adults.


KAMPANJA "UGASI MOTOR"

UNDP je pokrenuo kampanju protiv praznika u cilju poboljšanja zdravlja i zaštite životne sredine. Vozilo u praznom hodu gasi vazdušne tokove, hemikalije, gasove i čestice ("čađi") u vazduh, doprinoseći regionalnoj mrazu, kiseloj kiši i globalnim klimatskim promenama. Dišanje izduvnih gasova može pogoršati astmu, alergije i kardiovaskularne bolesti. Deca su osetljivija na zagađenje vazduha jer dišu 50 posto više vazduha po funti telesne težine nego odrasli.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 23 June 2017

PREVENTION OF ABUSE AND NEGLECT OF CHILDREN AND ROLE OF PRIMARY HEALTH CARE

The World Health Organization in cooperation with the Ministry of Health of Montenegro organised a national conference dedicated to the thematic focus "Prevention of Abuse and Neglect of Children and the Role of Primary Health Care", within the framework of the Biennial Cooperation Agreement for the period 2016-2017. The conference aimed at strengthening national capacities for the development and implementation of programs in the field of violence against children, women and youth.


PREVENCIJA ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA DJECE I ULOGA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Svjetska zdravstvena organizacija je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore organizovala nacionalnu konferenciju na temu "Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece i uloga primarne zdravstvene zaštite", u okviru Sporazuma o dvogodišnjoj saradnji za period 2016-2017. Konferencija je imala za cilj jačanje nacionalnih kapaciteta za razvoj i implementaciju programa u oblasti nasilja nad djecom, ženama i omladinom.

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 22 June 2017

BOOSTING EMPLOYMENT
PROSPECTS FOR NEW REFUGEES

The Employment Office and UNHCR today signed a memorandum of understanding aimed at enhancing the employability of people who have been granted international protection in Montenegro. Our cooperation in this area started earlier this year through a workshop on mapping job skills of newly-recognized refugees and people with subsidiary protection status. By means of this Memorandum, UNHCR continues to provide support to the government in creating integration programmes for new refugees in Montenegro, with a view to helping these people restore dignity, earn their livelihood and become self-reliant.


UNAPREĐENJE MOGUĆNOSTI
ZAPOŠLJAVANJA ZA NOVE IZBJEGLICE

Zavod za zapošljavanje i UNHCR potpisali su danas Memorandum o razumijevanju radi unapređenja zapošljivosti lica koja su dobila međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori. Naša saradnja na tom planu počela je ranije ove godine putem radionice za identifikaciju poslovnih vještina izbjeglica i lica sa dodatnom zaštitom. Ovim Memorandumom UNHCR nastavlja da pruža podršku državi u kreiranju programa za integraciju novih izbjeglica koje borave u Crnoj Gori, kako bi ovi ljudi mogli da povrate dostojanstvo, obezbijede egzistenciju i postanu ekonomski samostalni. 

VIŠE INFORMACIJA 

Podgorica, 23 June 2017

PUBLIC SERVICE DAY

On the occasion of the UN Public Service Day, the Ministry of Public Administration and UNDP jointly organised a panel discussion about the reform in this sector. Special attention was paid to the introduction of new e-services for the citizens, but also to the establishment of a system that will enable digital exchange of information between different public institutions. Ultimately, this will help Montenegro build responsive & accountable institutions, make life easier for the citizens & businesses, while also disburdening civil servants and increasing their efficiency.


DAN JAVNE UPRAVE

Povodom Međunarodnog dana javne uprave Ministarstvo javne uprave i UNDP su zajednički organizovali panel diskusiju o reformama u tom sektoru. Posebna pažnja posvećena je uvođenju novih e-usluga za građane, ali i uspostavljanju sistema koji će omogućiti digitalnu razmjenu informacija između različitih javnih institucija. To će pomoći Crnoj Gori da izgradi efikasne i odgovorne institucije, olakša život građanima i preduzećima, a istovremeno i da rastereti državne službenike i unaprijedi njihovu efikasnost. 

VIŠE INFORMACIJA

16 June 2017

MONTENEGRO JOINS FIGHT
AGAINST ILLEGAL FISHING

Montenegro is the latest in a growing list of countries to sign on to a powerful new international agreement to fight illegal fishing practices. The FAO-brokered Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing entered into force in June 2016.

MORE INFORMATION


CRNA GORA PRIDRŽAVA BORBE
PROTIV NELEGALNOG RIBOLOVA

Crna Gora je najnovija država na rastućoj listi zemalja potpisnica novog međunarodnog sporazuma za borbu protiv ilegalnih ribolovnih praksi. Sporazum Agencije UN za hranu i poljoprivredu (FAO) o mjerama država članica za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova stupio j na snagu u junu 2016. godine. 

Podgorica, 20 June 2017

WORLD REFUGEE DAY

The Ministry of Labour and Social Welfare and UNHCR commemorated this year’s World Refugee Day at the Centre for Asylum Seekers in Spuž. During the event, visitors had the opportunity to mingle with refugees and asylum seekers staying at the Centre and taste authentic dishes from Cuba, Eritrea, Bangladesh and Ukraine, prepared by the Centre residents. The celebration involved more than 60 people, including representatives of the Government, UNHCR, Municipality of Danilovgrad, EU Delegation, OSCE, UNRCO, IOM and partners. World Refugee Day, 20 June, is an opportunity to pay tribute to the courage and perseverance of forcibly displaced people around the world.

FOTO GALERIJA


MEĐUNARODNI DAN IZBJEGLICA

Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UNHCR obilježili su Svjetski dan izbjeglica zajedničkim događajem u Centru za tražioce azila u Spužu. Gosti su imali priliku da se druže sa izbjeglicama i tražiocima azila iz Centra i probaju autentične specijalitete sa Kube, kao i iz Eritreje, Bangladeša i Ukrajine, koje su pripremili stanari centra. Događaju je prisustvovalo više od 60 ljudi, uključujući predstavnike Vlade, UNHCR-a, Opštine Danilovgrad, Delegacije EU, OEBS-a, Sistema UN, IOM-a i partnera.  Svjetski dan izbjeglica, koji se obilježava 20. juna, prilika je da odamo priznanje za hrabrost i izdržljivost svim raseljenim ljudima širom planete. 

FOTO GALERIJA, VIŠE INFORMACIJA 

 

Podgorica, 16 June 2017

JOURNALISTS AS CHAMPIONS OF CHILD RIGHTS

UNICEF and EU, within the #EndViolence campaign, supported the analysis of Montenegrin media reporting on violence against children. On this occasion, Minister of Culture Janko Ljumovic, UNICEF Montenegro Representative Benjamin Perks and Professor Lidija Vujacic spoke at the press conference “Journalists as Champions of Child Rights”. The analysis, which was prepared by prof Lidija Vujacic, PhD from the Faculty of Philosophy, University of Montenegro, indicates, beside other things, to the need for Montenegrin media to analyze issues more in-depth, to find appropriate interlocutors who will offer technical and not only declarative solutions, as well as to report about these issues continuously, while respecting the right to privacy. 

MORE INFORMATION AND PHOTO GALLERY


ETIČKIM IZVJEŠTAVANJEM DO
NOVINARA - ŠAMPIONA PRAVA DJETETA

UNICEF i EU, u okviru kampanje #EndViolence, podržali su analizu crnogorskih medijskih izvještaja o nasilju nad djecom. Ovom prilikom ministar kulture Janko Ljumović, šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks i profesorica Lidija Vujačić govorili su na konferenciji za novinare "Novinari kao šampioni prava djeteta". Analiza koju je pripremila profesorica Lidija Vujačić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore ukazuje na potrebu crnogorskih medija da detaljnije analiziraju pitanja, kako bi pronašli odgovarajuće sagovornike koji će ponuditi tehničku pomoć, a ne samo deklarativna rešenja, kao i da kontinuirano izvještavaju o ovim pitanjima, uz poštovanje prava na privatnost. 

VIŠE INFORMACIJA I FOTO GALERIJA

New York, 5 June 2017

AND THE GOLD GENDER SEAL GOES TO...
UNDP IN MONTENEGRO

We are proud to announce that UNDP in Montenegro has been awarded Gold Gender Seal for success in delivering transformational gender equality results in our country and within the organisation. This hallmark puts us on the global map as agents of change, who walk the talk in advocating for equal rights and opportunities for all women and girls. At a solemn ceremony held in New York, the gold seal was handed over to Fiona McCluney, UNDP RR/UN RC and Kaća Đuričković, UNDP gender programme manager by Rastislav Vrbensky, UNDP Deputy Assistant Administrator & Deputy Regional Director for Europe and the CIS.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY


NAGRADA ZA UNDP CRNA GORA ZA POSTIGNUĆA U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori nagrađena je „zlatnim pečatom“ za izvanredna postignuća ostvarena u oblasti rodne ravnopravnosti. Ovo prestižno međunarodno priznanje UNDP dodjeljuje na globalnom nivou za izuzetne rezultate u unapređenju rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena u politici, ekonomiji, porodičnom i društvenom životu, kao i za sprovođenje politika ravnopravnosti na svim nivoima rada unutar organizacije. 

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

June 2017

THE NEW YIN & YANG OF MUSIC FESTIVALS 

Through greening the summer music festivals in the country UNDP teaches you How to Party Your Way to a More Sustainable Future. After City Groove Music FestivalSouthern Soul and Lake Fest joined to help spread a ‘Leave No Trace’ message. Green music festivals are fast becoming the norm. They are helping us test sustainable solutions for real-life challenges.


NOVA GENERACIJA "ZELENIH"
MUZIČKIH FESTIVALA U CRNOJ GORI

Kroz ozelenjavanje ljetnih muzičkih festivala u zemlji UNDP vas upoznaje kako se zabavite svojim putem ka održivijoj budućnosti. Nakon City Groove muzičkog festivala, Southern Soul i Lake Fest su se pridružili i pomogli širenju poruke "Leave No Trace". Zeleni muzički festivali ubrzano postaju norma. Pomažu nam da testiramo održiva rešenja za stvarne izazove. 

Podgorica, 23 June 2017

INTERNATIONAL YOGA DAY

At the yard of the UN Eco House on the bank of river Morača, United Nations Montenegro hosted International Yoga Day 2017, organised by the Indian Embassy and the Ministry of Foreign Affairs of Montenegro.

PHOTO GALLERY


MEĐUNARODNI DAN JOGE

U dvorištu Eko zgrade UN, na obali rijeke Morače, Sistem UN u Crnoj Gori bio je domaćin obilježavanja Međunarodnog dana joge, koji su organizovali ambasada Indije i Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore.

FOTO GALERIJA