NOVEMBER 2017

REACHING YOUTH VIA HIP-HOP
TO END VIOLENCE  AGAINST WOMEN

Through an untypical alliance with the leading hip-hop band in the country, UN in Montenegro reached out to young people to influence their attitudes on violence against women. Music video “Moja Mare” (My Mary), jointly created by Who See band and UN, reveals numerous forms of violence that Mary faces every day. Unfortunately, Mary is not alone in this.

WHO SEE I UJEDINJENE NACIJE
ZAJEDNO PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

„Moja Mare“ naziv je najnovije muzičke numere sastava Who See urađene u partnerstvu sa UN u Crnoj Gori u okviru kampanje „16 Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Cilj je slanje poruke mladima o višeslojnosti tog problema, kako bi već u tom dobu mogli jasno da prepoznaju različite oblike nasilja nad ženama.

November 2017

VERIFICATION OF FORMER
YUGOSLAVIA REFUGEES

In November, the Ministry of the Interior, the Ministry of Labour and Social Welfare and UNHCR carried out a joint field verification exercise across Montenegro to verify former Yugoslav refugees with still pending legal status and documentation issues that create obstacles in their full local integration. The joint verification teams visited some 2,318 people 17 municipalities. The verification and the necessary follow-up in early 2018 are the key steps to ensure durable solutions for the remaining vulnerable refugees from the 1990s conflicts.


VERIFIKACIJA IZBEGLICA
IZ BIVŠE JUGOSLAVIJE

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UNHCR sproveli su zajedničku terensku verifikaciju širom Crne Gore kako bi verifikovali izbjeglice iz bivše Jugoslavije koje još uvijek čekaju na rješavanje pitanja pravnog statusa i dokumentacije koja predstavljaju prepreku u njihovoj punoj integraciji. Zajednički timovi za verifikaciju posjetili su oko 2.318 lica u 17 opština. Verifikacija i neophodne prateće aktivnosti početkom 2018. godine ključni su koraci kako bi se osigurala trajna rješenja za preostale ugrožene izbjegle tokom sukoba 90-ih godina prošlog vijeka.

Podgorica, 17 November 2017

WOMEN’S POLITICAL NETWORK:
TOGETHER FOR EQUALITY

A recently established Women’s Political Network gathered women from 15 political parties at the UN Eco House, within the Gender Programme implemented by UNDP in cooperation with Ministry of Human and Minority Rights, funded by EU. United in their diversity these strong-willed women joined their forces into united political action to reach full equality through increase of number of women on decision-making positions and through advancing women's rights.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY


ŽENSKA POLITIČKA MREŽA:
ZAJEDNO ZA JEDNAKOST

Nedavno uspostavljena Ženska politička mreža okupila je žene 15 političkih partijau Eko zgradi UN u okviru Programa za rodnu ravnopravnost koji sprovodi UNDP u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a finansira EU. Ujedinjene u svojoj raznovrsnosti, ove posvećene žene udružile su da zajedničkom političkom akcijom, kroz  povećanje broja žena na mjestima odlućivanja, rade na unapređenju prava i položaj žena do potpune ravnopravnosti.

Podgorica, 23 November 2017

TAKE A DEEP BREATH: 100 BLACK
PINE TREES PLANTED IN PODGORICA 

Reduce your carbon footprint campaign continued by planting a hundred black pine trees which will not only make our city greener, but help combat climate change. Every hectare of forest absorbs 900 kilos of carbon dioxide - the main cause of climate change, and also produces 600 kilograms oxygen, what makes parks very important part of cities. 

MORE INFORMATION


UDAHNI DUBOKO: 100 NOVIH BOROVA
ZASAĐENO U PODGORICI

Kampanja 'Smanji svoj karbonski otisak' nastvljena je sadnjom stotinu crnih borova koji će, ne samo ozeleniti grad, nego i pomoći u borbi protiv klimatskih promjena. Svaki hektar šume apsorbuje 900 kilograma ugljen-dioksida - glavnog uzroka klimatskih promjena, i proizvodi 600 kilograma kiseonika - što razvoj i očuvanje gradskih parkova čini veoma važnim. 

Podgorica, 23 November 2017

MEDIA LITERACY FOR EVERY CHILD

“The best protection is not about keeping children away from media, but about strengthening their media literacy in a way that helps children to become informed consumers of media,” UNICEF Representative to Montenegro Osama Khogali said while opening the regional conference on children and media. “It is in this vein that UNICEF, in partnership with Telenor, supports the Ministry of Education to introduce media literacy into Montenegro’s primary school curriculum”, Khogali added.
UNICEF Booklet: The Media and Children’s Rights


MEDIJSKA PISMENOST ZA SVAKO DIJETE

"Najbolja zaštita nije čuvanje djece što dalje od medija, već jačanje njihove medijske pismenosti na način koji im pomaže da postanu informisani potrošači medija", rekao je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali, tokom otvaranja regionalne konferencije o djeci i medijima. "U skladu s tim, UNICEF u partnerstvu sa Telenor-om, podržava Ministarstvo prosvjete za uvodjenje medijske pismenosti u crnogorski obrazovni sistem", dodao je Kogali.
Priručnik UNICEF-a: Mediji i prava djeteta

Podgorica, 24-25 November 2017

HIGH-LEVEL FORUM ON DURABLE SOLUTIONS
FOR THE DISPLACED FROM KOSOVO

A high-level Forum on Durable Solutions for Displaced Persons from Kosovo under the Skopje Process was held in Podgorica, with the participation of the governments of Montenegro, FYR Macedonia, Serbia and Kosovo (UN SCR 1244/99), UNHCR Regional Representation for South-East Europe and OSCE mission in Kosovo. The aim of the Forum was to review progress in the Skopje Process since the last meeting held in Belgrade in June 2016. The participants agreed that the positive results achieved in ensuring durable solutions for the displaced in Montenegro and the FYR Macedonia raise optimism that the remaining displaced population from Kosovo will be given an opportunity to either return voluntarily or integrate fully in their places of displacement.


FORUM NA VISOKOM NIVOU O TRAJNIM
RJŠENJIMA ZA RASELJENE SA KOSOVA

Forum na visokom nivou o trajnjim rješenjima za raseljene sa Kosova u sklopu Skopskog procesa održan je u Podgorici uz učešće vlada Crne Gore, BJR Makedonije, Srbije i Kosova (SCR 1244/99), egionalnog predstavništva UNHCR-a za Jugoistočnu Evropu i Misije OEBS-a na Kosovu. Cilj ovog Foruma bio je da se sagleda napredak od posljednjeg sastanka u okviru Skopskog procesa koji je održan u Beogradu u junu 2016. godine. Učesnici su se složili da pozitivni rezultati u pogledu trajnih rješenja za raseljene u Crnoj Gori i BJR Makedoniji ulivaju optimizam da će i ostali raseljeni sa Kosova dobiti priliku da se vrate dobrovoljno ili u potpunosti intergrišu u mjestima raseljenja.

London, 6-8 November 2017

MONTENEGRO AT THE
WORLD TRAVEL MARKET LONDON

Montenegro’s efforts towards sustainable tourism were recognized and featured at the World Travel Market held in London, one of the biggest tourism events in the world. UNDP’s project team participated and promoted our Towards Carbon Neutral Tourism Project (TCNT) at this event that gathered more than 50,000 participants from 180 countries. 


CRNA GORA NA SVJETSKOJ BERZI
PUTOVANJA U LONDONU

Opredjeljenje Crne Gore da razvija održivi turizam prepoznati su i predstavljeni na Svjetskoj berzi putovanja u Londonu, jednom od najvećih turističkih događaja u svijetu. Projektni tim UNDP učestvovao je i promovisao projekat Niskokarbonskog turizma na ovom događaju koji je okupio više od 50.000 učesnika iz 180 zemalja.

18 November 2017

VIOLENCE FREE FAMILIES FOR
A VIOLENCE FREE SOCIETY

On the occasion of the World Children’s Day, UNICEF Montenegro Representative Osama Khogali talks about the situation of children in the country, in an interview for daily Dan. Providing equal rights and opportunities to every child requires supporting some children more - children with disabilities, those without parental care, children living in poverty, and children minorities, especially Roma and Egyptian ones.
READ THE FULL INTERVIEW 


PORODICE BEZ NASILJA
ZA DRUŠTVO BEZ NASILJA

Povodom Svjetskog dana djeteta, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali govori o položaju djece u zemlji, za dnevni list Dan. Pružanje jednakih prava i mogućnosti svakom djetetu zahtjeva podršku svoj djeci - uključujući i djecu sa smetnjama u razvoju, djecu bez roditeljskog staranja, djecu koja žive u siromaštvu, kao i djecu manjina, posebno Roma i Egipćana.

16-17 November 2017

STRENGTHENING THE RESPONSE
TO NON-COMMUNICABLE DISEASES

WHO expert team on non-communicable diseases visited Montenegro within the biannual agreement of WHO and Government of Montenegro to support country's response to non- communicable diseases. The visit organised by Ministry of Health and WHO Office in Montenegro included presentation on methodology for assessment of efficiency in response to non-communicable diseases as well as setting the measurable goals, indicators and data collection.


JAČENJE ODGOVORA
NA NEZARAZNE BOLESTI

Ekspertski tim SZO za nezarazne bolestima posjetio je Crnu Goru u okviru dvogodišnjeg sporazuma SZO i Vlade Crne Gore kako bi pružio podršku odgovoru zemlje na nezarazne bolesti. U okviru posjete, koju su organizovali Ministarstvo zdravlja i kancelarija SZO u Crnoj Gori, prezentovana je metodologija za procjenu efikasnosti odgovora na nezarazne bolesti, kao i postavljanje mjerljivih ciljeva, indikatora i prikupljanja podataka.

Podgorica,18 November 2017

CHILDREN TO “TAKE OVER” BUSINESS, GOVERNMENT AND ENTERTAINMENT
ON WORLD CHILDREN’S DAY

Ahead of November 20th, which is celebrated as World Children's Day, UNICEF invited children and young people, citizens, the media, representatives of the private and civil sectors to contribute to building a better, more just and equitable society fit to every child in Montenegro.

MORE INFORMATION


DJECA PREUZIMAJU BIZNIS, POLITIKU, MEDIJE, SPORT I ZABAVU NA SVJETSKI DAN DJETETA

U susret 20. novembru - Svjetskom danu djeteta, predstavništvo UNICEF-a pozvalo je djecu i mlade, građane, medije, predstavnike privatnog i civilnog sektora da doprinesu izgradnji boljeg, pravednijeg društva jednakih mogućnosti po mjeri svakog djeteta u Crnoj Gori. 

Petrovac 16-17 November

SUPPORTING IMPLEMENTATION
OF THE YOUTH STRATEGY

Building up on the support to the development of the national Youth Strategy 2017-2021, Joint UN Youth Programme is supporting Ministry of Sports to develop the Youth Strategy Action Plan for 2018. For this purpose, a 2-day consultative workshop gathered 35 stakeholders from governmental institutions and youth organisations. 

YOUTH STRATAGY 2017-2021


PODRŠKA IMPLEMENTACIJI
STRATEGIJI ZA MLADE

Nastavljajući podršku razvoju Nacionalne strategije za mlade 2017-2021, Zajednički program UN za mlade pružio je podršku Ministarstvu sport u izradi Akcionog plan za mlade za 2018. U tu svrhu, dvodnevna konsultativna radionica okupila je 35 predstavnika vladinih institucija i omladinskih organizacija.

STRATEGIJA ZA MLADE 2017-2021

Cetinje, 17 November 2017

BEAUTIFUL CETINJE WILL CONTINUES 
TO BE WORTHY OF ITS NAME!

In the framework of the Beautiful Cetinje project, UNDP finalized reconstruction of one of the most architecturally and historically valuable buildings - the ex-Russian Embassy in the Old Royal Capital Cetinje. The project is worth EUR 2.75 million. During the official visit, Prime Minister Duško Marković, UNDP Resident Representative Fiona McCluney and the Mayor od Cetinje Aleksandar Bogdanović expressed satisfaction with the quality of works done. The refurbished building will be new home to the Ministry of Foreign Affairsof Montenegro.

MORE INFORMATION & PHOTOS


PROJEKAT "BEAUTIFUL CETINJE"
NASTAVLJA DA S PONOSOM NOSI TO IME

U okviru projekta "Beautiful Cetinje", UNDP je završio rekonstrukciju jednog od arhitektonski i istorijski najvažnijih objekata - bivše ruske ambasade na Cetinju. Vrijednost projekta je 2,75 miliona EUR. Tokom zvanične posjete, premijer Duško Marković, predstavnica UNDP Fiona Meklunni i gradonačelnik Cetinja Aleksandar Bogdanović izrazili su zadovoljstvo kvalitetom obavljenih radova. Obnovljena zgrada biće novi dom Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore. 

22-24 November 2017

ILO  REGIONAL DIRECTOR VISITS MONTENEGRO

"You may ask yourself what is the ILO doing here” says Markus Pilgrim, Regional Director of ILO during his visit to Montenegro on the occasion of presenting the Report on parafiscal burdens in Montenegro conducted together with the Union of Employers. “We are the UN agency for the world of work and Job Creation is key," said Mr. Pilgrim who met with high state officials during his visit.

MORE INFORMATION


REGIONALNI DIREKTOR MOR
U POSJETI CRNOJ GORI

"Možete se zapitati šta ILO radi ovdje", kazao je Markus Pilgrim, regionalni direktor ILO tokom posjete Crnoj Gori povodom predstavljanja Izvještaja o parafiskalnim opterećenjima koji je urađen u saradnji sa Unijom poslodavaca. "Mi smo agencija UN koja se bavi radom, a kreiranje novih radnih mesta je ključno", rekao je gospodin Pilgrim koji se tokom posjete susreo s visokim državnim zvaničnicima.

November 2017

MOBILIZING SCHOOLS FOR
CLIMATE CHANGE ACTION

High school teachers attended a climate change seminar to learn how to prepare their students to understand the climate changes. The Ministry of Sustainable Development and UNDP based on the programme accredited by the Bureau for Education Services hosted the workshop for teachers, as part of their professional development strategy.


PODRŠKA ŠKOLAMA ZA BOLJI
ODGOVOR NA KLIMATSKE PROMJENE

Nastavnici srednjih škola prisustvovali su seminaru o klimatskim promjenama za unapređenje vještina za pripremu učenika da bolje razumiju klimatske promjene. Ministarstvo održivog razvoja i UNDP, na osnovu programa akreditovanih od strane Zavoda za školstvo, održali su radionicu u okviru strategije profesionalnog razvoja.