JAN/FEB 2017

Podgorica, 27 February 2017

“END VIOLENCE” CONFERENCE SPARKS A PUBLIC DEBATE ON PARENTING IN MONTENEGRO

Violence, neglect and dysfunctional parenting have long term costs for children, their families and societies, but can be prevented through stronger public health and child protection interventions – this was the key message of the conference "End Violence Against Children", organized by the Government of Montenegro and UNICEF in partnership with the EU and the Telenor Foundation.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERYVIDEO


KONFERENCIJA „ZAUSTAVIMO NASILJE“ POKRENULA JAVNU DEBATU O NENASLINOM VASPITAVANJU DJECE U CRNOJ GORI

Nasilje, zanemarivanje i disfunkcionalno roditeljstvo imaju dugoročne posljedice po djecu, njihove porodice i društvo, ali se isto može spriječiti kroz jačanje intervencija u sektoru zdravstva i dječje zaštite. Ovo je ključna poruka sa konferencije “Zaustavimo nasilje nad djecom”, koju je organizovala Vlada Crne Gore i UNICEF u partnerstvu sa EU i Telenor fondacijom. 

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJAVIDEO

Podgorica, 12 February 2017

ONE BILLION RISING: PODGORICA DANCES AGAINST VIOLENCE AGAINST WOMEN

For the fifth year in a row, citizens from all walks of life gathered in Podgorica to dance and "Break the Chain" against violence against women. Side by side with countries across the globe, Montenegro supported “One billion rising” – the most massive activist movement in the history of the international fight against violence against women.

PHOTO GALLERY


JEDNA MILIJARDA USTAJE: PODGORICA PLEŠE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Petu godinu zaredom, građani Podgorice okupili su se na glavnom trgu kako bi plesom podržali borbu protiv nasilja nad ženama. Rame uz rame sa zemljama svijeta, Crna Gora je podržala kampanju "Jedna milijarda ustaje" i dala svoj doprinos najmasovnijem aktivističkom pokretu u istoriji međunarodne borbe protiv nasilja nad ženama. 

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

Herceg Novi, 24 January 2017

PEDESTRIAN-BICYCLE ZONE OPENED IN THE VILLAGE OF KAMENO, HERCEG NOVI

In 2017, UNDP continued to invest in development of new and improvement of existing bike routes in Montenegro. The newly re-opened one in the Village Kameno offers 7,5 kilometers of inland routes with unspoiled countryside, gently rolling hills and rural roads making cycling a delight. For a truly unique experience this route will not disappoint taking you through foothills, lowlands to numerous historical monuments and breath-taking lookouts and sea views.

PHOTO GALLERY


OTVORENA REKREACIONA ZONA
U ZALEĐU HERCEG NOVOG

UNDP nastavlja ulaganje u razvoj novih i unapređenje postojećih biciklističkih staza u Crnoj Gori. U selu Kameno otvorena je biciklistička staza koja nudi 7,5 kilometara vožnje kroz netaknutu prirodu. Za zaista jedinstveno iskustvo, ova staza vodi bicikliste kroz jedinstven krajolik, uključujući i brojne istorijske spomenike, kao i vidikovac sa pogledom na more. 

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA

Podgorica, 1 February 2017

"PRILIKE" INITIATIVE HELPS SECONDARY SCHOOL STUDENTS CHOOSE THEIR FUTURE PROFESSIONS

Why is it important to support high school students when choosing their future profession and accessing the labour market? This was the main focus of the pilot initiative "Opportunities", conducted in partnership with the Ministry of Education and UNICEF, with 50 companies and 8 Montenegrin high schools. 

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY


INICIJATIVA "PRILIKE" POMOGLA SREDNJOŠKOLCIMA U IZBORU BUDUĆE PROFESIJE

Zašto je važno podržati srednjoškolce pri izboru svog budućeg zanimanja i nastupu na tržištu rada? To je bio fokus pilot inicijative "Prilike", koji partnerski sprovode Ministarstvo prosvjete i UNICEF, u saradnji sa 50 kompanija i 8 crnogorskih srednjih škola.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA 

Podgorica, 17 February 2017

12th EDITION OF INTERNATIONAL
LAW CLINIC

UNHCR and the University of Montenegro's Faculty of Law launched the 12th edition of the International Law Clinic for graduate students at this higher education institution. The International Law Clinic is a one-semester course that has been taught at the Faculty of Law since 2007 in collaboration with UNHCR in Montenegro, with the aim of enhancing students’ knowledge of refugee law and international protection. 


DVANAESTO IZDANJE
MEĐUNARODNO-PRAVNE KLINIKE

UNHCR i Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore otpočeli su realizaciju dvanaeste po redu Međunarodno-pravne klinike za studente specijalističkih studija na ovoj instituciji visokog obrazovanja. Međunarodno-pravna klinika je jednosemestralni kurs koji se od 2007. godine organizuje na Pravnom fakultetu u saradnji sa UNHCR-om, sa ciljem da studenti unaprijede znanje iz oblasti izbjegličkog prava i međunarodne zaštite.

VIŠE INFORMACIJA 

Belgrade, Serbia 23-26 February 2017

SDGs AT THE INTERNATIONAL TOURISM FAIR

At the Belgrade Tourism Fair, the largest tourism event in the Southeast Europe which gathered around 400.000 visitors this year, UNDP project Towards Carbon Neutral Tourism was successfully presented as a part of the new green tourism offer of the country. The GEF financed project was placed within the broader framework of Sustainable Development Goals, with focus on SDG 13 – Climate Action. This was the first time ever presentation of SDGs on an International Tourism Fair.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY


CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA NA
MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA

Na Sajmu turizma u Beogradu, najvećoj turističkoj manifestaciji u jugoistočnoj Evropi koja je ove godine okupila oko 400.000 posjetilaca, UNDP Crna Gora je uspješno predstavio projekat niskokarbonskog turizma kao dio nove zelene turističke ponude zemlje. Projekat je predstavljen kao dio šireg razvojnog plana zasnovanog na 17 Ciljeva održivog razvoja, sa fokusom na Cilj 13 - Klimatska akcija. To je bilo prvo predstavljanje Ciljeva održivog razvoja na nekom međunarodnom sajmu turizma.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA 

Podgorica, 31 January 2017 

REGIONAL MEETING ON STATELESSNESS
IN SOUTH-EAST EUROPE 

A high-level regional meeting on statelessness, hosted by UNHCR Montenegro, explored a number of issues confronting stateless persons in South-East Europe, such as mapping those without a nationality, birth registration, documentation for persons at risk of statelessness and statelessness determination procedure. The meeting brought together representatives of UNHCR and its legal partners from Albania, Bosnia-Herzegovina, FYR Macedonia, Kosovo (UNSCR 1244/99), Montenegro and Serbia.

BEING STATELESS IN MONTENEGRO


REGIONALNI SASTANAK O APATRIDIJI
U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Na regionalnom sastanaku o apatridiji, čiji je domaćin bilo Predstavništvo UNHCR-a u Crnoj Gori, govorilo se o mnogim pitanjima sa kojima se suočavaju lica bez državljanstva u Jugoistočnoj Evropi, kao što su mapiranje onih koji nemaju državljanstvo nijedne zemlje, upis u registre rođenih, dokumentacija za lica u riziku od apatridije i postupak za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva. Sastanak je okupio predstavnike UNHCR-a i partnerskih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova (UNSCR 1244/99), BJR Makedonije i Srbije koje se bave pravnim pitanjima. 

KAKO JE BITI APATRID U CRNOJ GORI 

Podgorica, 6 February 2017

SOS PARENT LINE
LAUNCHED IN MONTENEGRO 

National SOS parent line was launched in Montenegro, making it possible for all parents and caregivers throughout the country to get advice on successful child upbringing that includes non-violent discipline.

MORE INFORMATIONPHOTO GALLERY


POČELA SA RADOM SOS RODITELJSKA
LINIJA U CRNOJ GORI

Prva nacionalna SOS linija za roditelje u Crnoj Gori pokrenuta je sa ciljem da omogući svim roditeljima i starateljima širom zemlje da dobiju savjete o uspješnom vaspitavanju djece koja uključuje nenasilno disciplinovanje.

VIŠE INFORMACIJAFOTO GALERIJA 

Podgorica, 14 February 2017

OPEN CALL FOR CO-FINANCING
GREEN PROJECTS

UNDP Montenegro and national Economy Chamber launched Call for Proposals to support innovative investment projects in the tourism sector in Montenegro that aim to reduce climate change impacts. Total fund for co-funding is 750.000 EUR. Eligible projects should cover the areas of energy efficiency, renewable energy, sustainable transport and similar.

MORE INFORMATION


JAVNI POZIV ZA KOFINANSIRANJE 
ZELENIH PROJEKATA

UNDP Crna Gora i Privredna komora objavili su poziv za dostavljanje predloga projekata za podršku inovativnim investicionim projektima u sektoru turizma u Crnoj Gori koji imaju za cilj smanjenje uticaja klimatskih promjena. Ukupan fond za sufinansiranje je 750.000 evra, a na javnom pozivu mogu učestvovati projekti iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, održivog transporta i slično.

VIŠE INFORMACIJA

Budva, 25-26 January 2017

SUPPORTING UNACCOMPANIED AND SEPARATED MIGRANT CHILDREN

The “Consultative Workshop on Unaccompanied and Separated Migrant Children”, organised by the International Organization for Migration (IOM) gathered state representatives from Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo* (UNSC 1244), FYR Macedonia, Montenegro and Serbia. During two-day workshop, participants explored how IOM can help unaccompanied minors to return home, what are the obstacles and what would be future steps.

PHOTO GALLERY


PODRŠKA DJECI BEZ PRATNJE
I ODVOJENOJ DJECI MIGRANTIMA

"Konsultativna radionica o djeci bez pratnje i djeci razdvojenoj od roditelja, a koja su migranti", u organizaciji Međunarodne organizacije za migracije (IOM) okupila je predstavnike Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova * (SBUN 1244), BJR Makedonije, Crne Gore i Srbije. Tokom dvodnevnog skupa, učesnici su istraživali kako IOM može pomoći maloljetnicima bez pratnje da se vrate kući, koje su prepreke i šta bi bili budući koraci.

FOTO GALERIJA